KIỂM SOÁT MARKETING CHÍNH LÀ KIỂM SOÁT RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP

Kiểm soát Marketing chính là đo lường hiệu quả mang lại thì ngay từ lúc thai nghén kế hoạch những người làm công việc kiểm soát marketing đã phải phân tích kế hoạch marketing đó có hiệu quả hay không? Mục tiêu mục đích của kế hoạch đó là như thế nào? Plan có khả thi hay không? Có đáp ứng được xu thế tiêu dùng? Hay kế hoạch là tạo ta một xu hướng tiêu dùng hoàn toàn mới?

zalo icon